”VärmlandHär byggs en plats för alla män i Värmland som vill leda, utvecklas och medvetandegöra normer.

Vill du ha senaste info, gå in på vår FB-sida facebook.com/varmlandsmansforum

Vi driver även Karlstads Mansjour, för alla män som behöver en annan man att prata med.

Och vill du komma i kontakt med oss, ring 054 - 15 20 85 eller maila på info@VarmlandsMansforum.se

Välkommen!
Värmlands MansforumVarför finns Värmlands Mansforum?


Värmlands Mansforum är en organisation som verkar för att organisera män och samla kunskap i syfte att motverka psykisk ohälsa, våld och suicid. Genom att belysa destruktiva maskulina normer och föreställningar om vad det innebär att vara man så vill vi bidra till att skapa en förändring av de attityder som befäster eller förstärker de patriarkala strukturerna. Värmlands Mansforum anser att den destruktiva machokulturen och det patriarkala systemet inte bara går ut över kvinnor utan alla människor. Föreningen vill verka opinionsbildande för att det faktiskt ligger i allas intresse att motverka destruktiva könsnormer. Efter detta förhållningssätt så är vår ståndpunkt att det första steget mot en förändring är att var och en först måste se över sig själv och sitt eget beteende. Hur befäster jag nuvarande maktstrukturer? Hur bidrar jag till machokultur? Vad kan jag göra för att förhindra våld och sexuella trakasserier? Värmlands Mansforums vision är att bidra till skapandet av en autonom mansgrupp i varje kommun i Värmland. Mansgrupperna ska för deltagarna fungera som plattform där män ges möjlighet att öva upp sin emotionella intelligens samt ventilera känslor, tankar och livsproblem och därmed kunna bygger livet som de vill. Konsekvent men icke-dömande skall deltagarna kunna utmana sig själva och sätta upp mål för att förbättra sin livskvalité och/eller komma tillrätta med sitt eget beteende. Mansgrupperna hoppas kunna växa och inspirera fler män till att kontinuerligt träffas för att tillsammans med andra män utvecklar sig själva och jobba mot ett bättre liv fritt från våld och psykisk ohälsa.

Vad gör Värmlands Mansforum?

- vi arbetar förebyggande mot våld genom att erbjuda män med våldsproblem utbildning och stöd t.ex ATV Agressionskontroll.
- vi arbetar för att upptäcka våld i nära relation i ett så tidigt stadium som möjligt och därefter sätta in åtgärder för att förhindra mer våld genom att bl.a. hjälpa våldsutövaren att förstå roten till våldsbeteendet.
- viarbetar med ATV - Alternativ till Våld - i botten, utvecklar vi våra egna metoder för våldsbekämpande och erbjuder dem till våra operativa medlemmar och allmänheten för att skapa förståelse för hur man hanterar våld och minska stigmatisering som kan leda till att problem inte hanteras.
- vi arbetar för medvetenhet och ifrågasättande av skadliga maskulinitetsnormer samt våldskultur.
- genom arbetet med män som uppsöker jourerna i Karlstad och Säffle (samt resten av Värmland), upplyser, belyser, medvetandegör vi våldsproblematiken och skadliga maskulinitetsnormer.
- vi arbetar våldsförebyggande bland asylsökande och personer i integrationsprocessen med både män och kvinnor. Genom att informera om svensk lag och praxis när det gäller våld mot kvinnor och barn samt att skapa forum där bägge kön kan träffas för att öka sin förståelse av skadliga maskulinitetsnormer och våldsanvändning.
- Vi finns tillgängliga för män som har använt sig av våld så att de individuellt och i grupp, kan stödjas till att förhindra återfall.
- Vi skapar material och erbjuder stöd till föräldrar genom bl a LittSint och ATVs Föräldrarvåldsförebyggande program.
- Att genom social media uppmuntra till medvetenhet om våldets omfattning och former i samhället. Motverka tabun mot diskussion om våld. Kommunikationen riktas till "gemene man", den våldsutövande och närstående till dem.
- Vi arbetar förebyggande med asylsökande och de i integrationsprocessen för att utbilda i våldsfri konflikthantering.
- Kompetensutveckla jourmän inom våldsbekämpning och utbilda om de underliggande problem som kan ligga till grund för våldsanvändning.
- vi utvecklar metodik och möjligheter till att erbjuda manliga våldsutövare ett alternativt boende och stöd från andra män istället för att plocka ut de våldsutsatta från familjehemmet, i samarbete med polisen, socialförvaltning och andra myndigheter.
- vi bidrar genom våra insikter och erfarenheter av arbete med våldsutövare och deras situation till utveckling av både förebyggande och effektiva insatser "innan första slag har skett" och när våldsrisk har identifierats.
- vi samarbete med arbetsgivare i både offentlig- och privat sektor för att upplysa och utbilda i tidiga tecken på våldstendenser.


Utbildning/kursutbud

• Aggressionskontroll på fyra pass (ATV-stiftelsen)
• Ledarskapsutbildning
• MHFA (Mental Health First Aid, en grundutbildning i de vanligaste psykiska åkommorna och hur jag som individ skall bemöta personer som lider av dessa)
• Gruppledareutbildning
• Bryt våldsarvet (ATV-stiftelsen)
• Littsint (Ilskehantering för föräldrar)
• Kurs i personligt ledarskap
• Machofabriken


Samverkan eller stöd:

Värmlands Mansforum stöttar andra personer eller organisationers initiativ.
Har du en idé för hur du vill jobba med män?
Kontakta oss på info@varmlandsmansforum.se